Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met LZ Studios, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling of akkoord gaan met een offerte erkent de klant de algemene voorwaarden van LZ Studios te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van LZ Studios zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord bevestigd aan LZ Studios. Elke  bevestiging per mail, bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht LZ Studios niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij dit niet vermeld wordt in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang LZ Studios haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt LZ Studios niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij LZ Studios bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Tenzij niet vermeld in de offerte dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de klant 70% van het factuurbedrag verschuldigd. 

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van LZ Studios (vermeld op alle facturen).

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan LZ Studios een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

6.4. LZ Studios behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan LZ Studios te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. LZ Studios verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van LZ Studios zijn middelenverbintenissen. LZ Studios is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. LZ Studios kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. LZ Studios zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van LZ Studios of een aangestelde.

8.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LZ Studios het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt LZ Studios geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.5. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door LZ Studios ontwikkelde sites en web-applicaties.

10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door LZ Studios gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door LZ Studios werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. LZ Studios verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan LZ Studios of een derde waarmee LZ Studios hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van LZ Studios, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van LZ Studios ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal LZ Studios onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van LZ Studios waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten & domeinnaam

11.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt LZ Studios samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in hun algemene voorwaarden.

11.2. De hostingdiensten worden door LZ Studios aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij LZ Studios en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan LZ Studios over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van LZ Studios. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

11.3 LZ Studios is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

Artikel 12. Aanlevering bronbestanden

12.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft LZ Studios het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door LZ Studios verleende diensten betalen, alsook de kosten die LZ Studios moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat LZ Studios nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor LZ Studios. Bovendien behoudt LZ Studios het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van LZ Studios, heeft LZ Studios de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt LZ Studios persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.

15.3 De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan LZ Studios bezorgt te worden. Dit kan via hallo@lzstudios.be of via het postadres. LZ Studios stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.

In geval van vragen of klachten kan er steeds contact opgenomen worden via 0499 42 35 44 of hallo@lzstudios.be

Artikel 16. Referentie

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door LZ Studios voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van LZ Studios.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover LZ Studios geen controle heeft, bevrijden LZ Studios, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

17.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door LZ Studios tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 18. Nietigheid

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen LZ Studios en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van LZ Studios. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.

Artikel 20. Privacy

Alle gegevens worden met de nodige zorg en discretie door LZ Studios behandeld zoals opgenomen in artikel 15.

Algemene voorwaarden LZ Studios – v1.3 – maart 2018